آخرین اخبار کلاس ریاضی کنکور در این قسمت به شما اطلاع داده می شود

دروس تدریس شده استاد نایینی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول توضیح لینک جلسه
جلسه دوم توضیح لینک جلسه
جلسه سوم توابع لینک جلسه
جلسه چهارم معادله مثلثاتی لینک جلسه
جلسه پنجم مشتق لینک جلسه
جلسه ششم مشتق و کاربرد لینک جلسه
جلسه هفتم هندسه مختصاتی لینک جلسه
جلسه هشتم  معادله درجه ۲ لینک جلسه
جلسه نهم مقاطع مخروطی لینک جلسه
 • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
  جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
 • placeتوضیحات
دروس تدریس شده استاد گشتی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول دنباله لینک جلسه
جلسه دوم دنباله حسابی لینک جلسه
جلسه سوم دنباله لینک جلسه
جلسه چهارم دنباله حسابی لینک جلسه
جلسه پنجم تصاعد هندسی لینک جلسه
جلسه ششم ماتریس و دستگاه معادلات لینک جلسه
جلسه هفتم ماتریس  لینک جلسه
جلسه هشتم  تابع (یاد اوری و تکمیلی – ترکیب تابع – یک به یک ) لینک جلسه
جلسه نهم تابع ( پوشا – صعودی و نزولی – جز صحیح ) لینک جلسه
جلسه دهم تابع جز صحیح لینک جلسه
جلسه یازدهم و دوازدهم و سیزدهم معادلات – ریشه – نا معادله – تابع قدر مطق لینک جلسه
جلسه چهاردهم  تابع جز صحیح – لگاریتم – ماتریس – معادله خط لینک جلسه
جلسه پانزدهم معادله درجه ۲ – معادله مماس بر نمودار لینک جلسه
جلسه شانزدهم حل تست – معادله – نا معادله – تابع لینک جلسه
جلسه هفدهم حل تست تابع لینک جلسه
جلسه هجدهم  تست تابع لینک جلسه
جلسه نوزدهم توضیح لینک جلسه
جلسه بیستم مثلثات لینک جلسه
جلسه بیست و یکم رسم مثلثات لینک جلسه
جلسه بیست و دوم معادلات مثلثات لینک جلسه
جلسه بیست و سوم نمونه سوالات مباحث مثلات  لینک جلسه
جلسه بیست و چهارم  حد و رفع ابهام لینک جلسه
جلسه بیست و پنجم  حد لینک جلسه
جلسه بیست و ششم  نمونه سوالات حد و پیوستگی لینک جلسه
جلسه بیست و هفتم  مشتق – اهنگ تغییر – توابع  صعودی و نزولی لینک جلسه
جلسه بیست و هشتم   کابرد مشتق – اکسترمم  لینک جلسه
جلسه بیست و نهم توضیح لینک جلسه
جلسه سی ام توضیح لینک جلسه
جلسه سی و یکم توضیح لینک جلسه
 • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
  جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
 • placeتوضیحات
دروس تدریس شده استاد عرب محمدی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول احتمال لینک جلسه
جلسه دوم احتمال لینک جلسه
 • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
  جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
 • placeتوضیحات