آخرین اخبار کلاس فیزیک کنکور در این قسمت به شما اطلاع داده می شود

دروس تدریس شده (کلاس فیزیک پایه) استاد شربتی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول توضیح لینک جلسه
جلسه دوم توضیح لینک جلسه
جلسه سوم توضیح لینک جلسه
جلسه چهارم توضیح لینک جلسه
جلسه پنجم توضیح لینک جلسه
جلسه ششم توضیح لینک جلسه
جلسه هفتم توضیح لینک جلسه
جلسه هشتم توضیح لینک جلسه
جلسه نهم توضیح لینک جلسه
جلسه دهم توضیح لینک جلسه
جلسه یازدهم توضیح لینک جلسه
جلسه دوازدهم توضیح لینک جلسه
جلسه سیزدهم توضیح لینک جلسه
جلسه چهادهم توضیح لینک جلسه
جلسه پانزدهم توضیح لینک جلسه
جلسه شانزدهم توضیح لینک جلسه
جلسه هفدهم توضیح لینک جلسه
جلسه هجدهم توضیح لینک جلسه
جلسه نوزدهم توضیح لینک پارت اول جلسه
لینک پارت دوم جلسه
جلسه بیستم توضیح لینک جلسه
جلسه بیست و یکم توضیح لینک جلسه
جلسه بیست و دوم توضیح لینک جلسه
  • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
    جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
  • placeتوضیحات
دروس تدریس شده (کلاس فیزیک ۹۶) استاد شربتی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول توضیح لینک جلسه
جلسه دوم توضیح لینک جلسه
جلسه سوم توضیح لینک جلسه
جلسه چهارم توضیح لینک جلسه
جلسه پنجم توضیح لینک جلسه
جلسه ششم توضیح لینک جلسه
جلسه هفتم توضیح لینک جلسه
جلسه هشتم توضیح لینک جلسه
جلسه نهم توضیح لینک جلسه
جلسه دهم توضیح لینک جلسه
جلسه یازدهم توضیح لینک پارت اول جلسه
لینک پارت دوم جلسه
جلسه دوازدهم توضیح لینک جلسه
جلسه سیزدهم توضیح لینک جلسه
جلسه چهادهم توضیح لینک پارت اول جلسه
لینک پارت دوم جلسه
  • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
    جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
  • placeتوضیحات