آخرین اخبار کلاس عربی کنکور در این قسمت به شما اطلاع داده می شود

دروس تدریس شده استاد رجایی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول نکات و تست عربی لینک جلسه
جلسه دوم موصوف و صفت لینک جلسه
جلسه سوم منصوبات و معتدلات لینک پارت اول
لینک پارت دوم
جلسه چهارم منصوبات و معتدلات لینک پارت اول
لینک پارت دوم
 • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
  جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
 • placeتوضیحات
دروس تدریس شده استاد صوفی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول توضیح لینک جلسه
جلسه دوم توضیح لینک پارت اول
لینک پارت دوم
جلسه سوم توضیح لینک جلسه
جلسه چهارم توضیح لینک جلسه
 • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
  جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
 • placeتوضیحات
دروس تدریس شده استاد محمدی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول توضیح لینک جلسه
جلسه دوم توضیح لینک جلسه
جلسه سوم توضیح لینک جلسه
جلسه چهارم توضیح لینک جلسه
 • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
  جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
 • placeتوضیحات