آخرین اخبار کلاس زیست شناسی در این قسمت به شما اطلاع داده می شود

دروس تدریس شده استاد موسوی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول توضیح لینک پارت اول جلسه
لینک پارت دوم جلسه
جلسه دوم توضیح لینک پارت اول جلسه
لینک پارت دوم جلسه
جلسه سوم توضیح لینک جلسه
جلسه چهارم توضیح لینک جلسه
جلسه پنجم توضیح لینک جلسه
جلسه ششم توضیح لینک پارت اول جلسه
لینک پارت دوم جلسه
جلسه هفتم توضیح لینک جلسه
جلسه هشتم توضیح لینک جلسه
جلسه نهم توضیح لینک جلسه
جلسه دهم توضیح لینک جلسه
جلسه یازدهم توضیح لینک جلسه
جلسه دوازدهم توضیح لینک پارت اول جلسه
لینک پارت دوم جلسه
لینک پارت سوم جلسه
جلسه سیزدهم توضیح لینک پارت اول جلسه
لینک پارت دوم جلسه
  • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
    جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
  • placeتوضیحات
دروس تدریس شده استاد اسدی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول فصل یک زیست دو لینک جلسه
جلسه دوم فصل یک زیست سه لینک جلسه
جلسه سوم فصل یک زیست سه لینک جلسه
جلسه چهارم فصل یک زیست سه لینک جلسه
جلسه پنجم فصل یک زیست سه لینک جلسه
  • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
    جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
  • placeتوضیحات