آخرین اخبار کلاس آناتومی در این قسمت به شما اطلاع داده می شود

دروس تدریس شده استاد حسینی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول توضیح لینک پارت اول جلسه
لینک پارت دوم جلسه
جلسه دوم توضیح لینک جلسه
جلسه سوم توضیح لینک جلسه
جلسه چهارم توضیح لینک جلسه
جلسه پنجم توضیح لینک جلسه
  • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
    جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
  • placeتوضیحات