آخرین اخبار کلاس طراحی الگوریتم در این قسمت به شما اطلاع داده می شود

دروس تدریس شده استاد احسانی
عنوان جلسه موضوع درس آدرس
جلسه اول توضیح لینک جلسه
جلسه دوم توضیح لینک جلسه
جلسه سوم توضیح لینک جلسه
جلسه چهارم توضیح لینک جلسه
جلسه پنجم توضیح لینک جلسه
جلسه ششم توضیح لینک پارت اول جلسه
لینک پارت دوم جلسه

جلسه هفتم توضیح لینک جلسه
جلسه هشتم توضیح لینک پارت اول جلسه
لینک پارت دوم جلسه
جلسه نهم توضیح لینک جلسه
جلسه دهم توضیح لینک جلسه
جلسه یازدهم توضیح لینک جلسه
جلسه دوازدهم توضیح لینک جلسه
جلسه سیزدهم توضیح لینک جلسه
جلسه چهاردهم توضیح لینک جلسه
جلسه پانزدهم توضیح لینک جلسه
جلسه شانزدهم توضیح لینک جلسه
جلسه هفدهم توضیح لینک جلسه
جلسه هجدهم توضیح لینک جلسه
  • filter_dramaنکات و جزوات آموزشی استاد
    جزوات استاد در این قسمت قرار خواهد گرفت
  • placeتوضیحات