کلاس های آنلاین دپارتمان نفت

درباره مهندسی نفت

کشور ما که در دل خلیج نفت خیز فارس آرمیده است، به عنوان یکی از منابع و معادن بزرگ نفت و گاز جهان به شمار می‌رود. از همین رو تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد برای بهره‌برداری درست و بهینه از این سرمایه خداداد و جوابگویی افراد به نیاز‌های آتی صنعت نفت کشور، بسیار ضروری است.

به طور کلی مهندسی نفت را می توان این گونه تعریف کرد: کشف یک مخزن نفتی به مهندسی اکتشاف، روش رسیدن به مخزن به مهندس استخراج شبیه سازی و تعیین فشار، دما و نوع مخزن به مهندس مخازن و نحوه بهره برداری از مخازن به مهندس بهره برداری از منابع نفت باز می‌گردد.

منابع آزمون ها
منابع پیشنهادی مطالعاتی:

مهندسی نفت

 

 

 

 

زبان عمومی مهندسی نفت حفاری ۲
بسته آموزشی زبان عمومی استاد سازگار جزوه دکتری شادی زاده
جزوه دکتر نبی هاشمی
ژئوفیزیک جزوه مهندس برادران
کتاب ژئوفیزیک اکتشافی نوشته دکتر محمدکمال قاسم العسکری جزوه دکتر علیزاده
جزوه دکتر ریاحی دانشگاه تهران

۱ـ کتاب اصول ژئوفیزیک کاربردی، تألیف دکتر قاسم العسکری

۲ـ کتاب دکتر رابینسن

۳ -کتاب ژئوفیزیک اکتشافی، تألیف دکتر پیروز

 

کتاب BAKER

کتاب APPLIED DRILLING

ژئوشیمی
اصول ژئوشیمی برایان میسون، کارلتون ب، مر، ترجمه مر و مقدسی، مرکز نشر دانشگاه شیراز

 

ژئوشیمی آلی نفت:

 

۱ـ کتاب ژئوشیمی آلی، تألیف دکتر کمالی

۲ـ کتاب ژئوشیمی مخازن هیدروکربوری، تألیف دکتر محمدرضا ربانی

 

مهندسی نفت – بهره‌داری

جزوه دکتر علیزاده (امیدیه)

جزوه دکتر شهیدی

 

 

پتروفیزیک جزوه دکتر مقدسی (نفت اهواز)
جزوه مهندس مجدی یزدی (نفت اهواز) زمین‌شناسی تخصصی – سنگ‌شناسی رسوبی
جوزه دکتر شادی زاده جزوه رسوب‌شناسی دکتر امینی
کتاب amyx جزوه رسوب‌شناسی دکتر ربانی
هند بوک مهندسی مخازن tarek ahmed

 

چاه نگاری خواص سنگ
جزوه دکتر رضایی جزوه مهندس مجدی یزدی (نفت اهواز)
کتاب دکتر رمضی جزوه دکتری شادی زاده
جزوه دکتر شهیدی

 

کتاب amxy

هندبوک مهندسی مخازن tarek ahmed

مهندسی نفت – مخزن ۱
جزوه دکتر هلالی زاده خواص سیال
جزوه دکتر علیزاد ه جزوه دکتر عباس هلالی زاده (نفت اهواز)
کتاب تارک احمد کتاب خواص سیالات مخزن mc cane
کتاب l.p.dake

 

هندبوک مهندسی مخازن tarek ahmed
مهندسی نفت – مخزن ۲ چاه آزمایی
جزوه دکتر سیاوش عاشوری (نفت اهواز) جزوه چاه آزمایی دکتر علیزاده
کتاب مهندسی مخازن craft جزوه چاه آزمایی دکتر شادی زاده
کتاب مهندسی مخازن slider

 

جزوه چاه آزمایی دکتر هاشمی

کتاب چاه آزمایی john lee

مهندسی نفت – حفاری ۱ کتاب چاه آزمایی russel
جزوه دکتر شادی زاده
جزوه دکتر نبی هاشمی نمودارگیری از چاه
جزوه مهندس برادران جزوه دکتر رضایی
جزوه دکتر علیزاده کتاب دکتر رمضی
کتاب BAKER جزوه دکتر شهیدی
کتاب APPLIED DRILLING

 

مهندسی حفاری – حفاری ۱ خواص سنگ
جزوه دکتر شادی زاده جزوه مهندس مجدی یزدی (نفت اهواز)
جزوه دکتر نبی هاشمی جزوه دکتر شادی زاده
جزوه مهندس برادران کتاب amyx
جزوه دکتر علیزاده هندبوک مهندسی مخازن tarek ahmed
کتاب BAKER
کتاب APPLIED DRILLING

 

خواص سیال
جزوه دکتر عباس هلالی زاده (نفت اهواز)
مهندسی حفاری – حفاری ۲ کتاب خواص سیالات مخزن mc cane
جزوه دکتر شادی زاده هندبوک مهندسی مخازن tarek ahmed
جزوه دکتر نبی هاشمی
جزوه مهندس بردران چاه آزمایی
جزوه دکتر علیزاده جزوه چاه آزمایی دکتر علیزاده
کتاب BAKER جزوه چاه آزمایی دکتر شادی زاده
کتاب APPLIED DRILLING جزوه چاه آزمایی دکتر هاشمی
کتاب چاه آزمایی john lee
مهندسی حفاری – سیمان حفاری کتاب چاه آزمایی russel
کتاب بیژن اسدی
کتاب baker نمودارگیری از چاه
کتاب applied drilling جزوه دکتر رضایی
مهندسی حفاری – گل حفاری کتاب دکتر رمضی
جزوه فردوس اشکبوسی جزوه دکتر شهیدی
کتاب baker
کتاب applied drilling مهندسی مخزن – مخزن ۱
جزوه دکتر هلالی زاده
مهندسی مخزن و بهره‌برداری – مخزن ۱ جزوه دکتر علیزاده
جزوه دکتر هلالی زاده کتاب تارک احمد
جزوه دکتر علیزاده کتاب l.p.dake
کتاب تارک احمد
کتاب l.p.dake مهندسی مخزن – مخزن ۲
جزوه دکتر سیاوش عاشوری (نفت اهواز)
مهندسی مخزن و بهره‌برداری – مخزن ۲ کتاب مهندسی مخازن craft
جزوه دکتر سیاوش عاشوری (نفت اهواز) کتاب مهندسی مخازن slider
کتاب مهندسی مخازن craft
کتاب مهندسی مخازن slider مبانی حفاری و بهره‌برداری – حفاری ۱
جزوه دکتر شادی زاده
مهندسی مخزن و بهره‌برداری – بهره‌برداری جزوه دکتر نبی هاشمی
جزوه دکتر علیزاده (امیدیه) جزوه مهندس برادران
جزوه دکتر شهیدی جزوه دکتر علیزاده
جزوه دکتر مقدسی (نفت اهواز) کتاب BAKER
مهندسی مخزن و بهره‌برداری – مکانیک سیالات دو فازی کتاب APPLIED DRILLING
کتاب دوفازی نوشته دکتر علی وطنی
مبانی حفاری و بهره‌داری – حفاری ۲
جزوه دکتر شادی زاده
جزوه دکتر نبی هاشمی
جزوه مهندس برادران
جزوه دکتر علیزاده
کتاب BAKER
کتاب APPLIED DRILLING
مبانی حفاری و بهره‌برداری – بهره‌برداری
جزوه دکتر علیزاده (امیدیه)
جزوه دکتر شهیدی
جزوه دکتر مقدسی (نفت اهواز)
مبانی حفاری و بهره‌برداری – مکانیک سیالات دوفازی

کتاب دوفازی نوشته دکتر علی وطنی

ریاضی عمومی (۱و۲):

۱ـ ریاضی عمومی ایساک مارون ترجمه خلیل پاریاب

۲ـ ریاضی عمومی جورج توماس

۳ -ریاضیات مهندسی پیشرفته، ، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده

۴- متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

معادلات دیفرانسیل:

۱- معادلات دیفرانسیل، دکتر کرایه‌چیان

۲- معادلات دیفرانسیل، سیمونز

 

گرایش ها
مجموعه مهندسی نفت در آزمون سراسری دارای ۴ گرایش به شرح زیر است:

۱٫مهندسی اکتشاف نفت

۲٫مهندسی حفاری

  1. بهره برداری نفت

۴٫مهندسی مخازن هیدروکربوری

مجموعه مهندسی نفت در آزمون دانشگاه آزاد (کد۴۷۹۰) ۶ گرایش دارد که عبارتند از:

۱٫مهندسی نفت

  1. مهندسی اکتشاف نفت

۳٫پژوهشی مهندسی نفت-پالایش

۴٫مهندسی نفت(بهره برداری)

۵٫مهدسی نفت (حفاری)

۶٫مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوری)

معرفی گرایش ها:

  • مهندسی‌ اکتشاف‌ :

 اولین‌ مرحله‌ برای‌ بهره‌برداری‌ یا برداشت‌ نفت‌، کشف‌ حوزه‌های‌ نفتی‌ است‌ که‌ این‌ کار توسط‌ لرزه‌‌نگاری‌ انجام‌ می‌گیرد. مهندسین‌ اکتشاف‌، امواج‌ صوتی‌ را به‌ اعماق‌ زمین‌ فرستاده‌ و سپس‌ امواج‌ برگشتی‌ را اندازه‌گیری‌ و پردازش‌ می‌کنند تا به‌ وجود یا عدم‌ وجود نفت‌ در درون‌ زمین‌ پی‌ ببرند. این‌ گرایش‌ ارتباط‌ نزدیکی‌ با زمین‌شناسی‌ دارد.

  • مهندسی‌ حفاری‌ :

 طراحی‌ تجهیزات‌ حفاری‌ و انجام‌ عملیات‌ در مناسب‌ترین‌ شرایط‌ و ارزیابی‌ اثرات‌ تکنولوژی‌ حفاری‌ و استخراج‌ بر محیط‌ زیست‌ کشور و ارائه‌ راه‌های‌ مناسب‌ برای‌ جلوگیری‌ از تخریب‌ آن‌، جزو فعالیت‌های‌ این‌ گرایش‌ است‌. یک‌ مهندس‌ حفاری روش‌هایی‌ را ارائه‌ می‌دهد که‌ هزینه‌ حفاری‌ را پایین‌ و راندمان‌ کار را بالا می‌برد.

  • ‌ مهندسی‌ مخازن‌ ‌ :

 دانش‌ مهندسی‌ مخازن‌ به‌ این‌ می‌پردازد که‌ ما در یک‌ حوزه‌ نفتی‌ در اعماق‌ زمین‌ مثلاً در عمق‌ ۲ یا ۳ هزار متری‌ چه‌ مقدار نفت‌ و گاز داریم‌ و چه‌ مقدار از آن‌ قابل‌ دسترسی‌ می‌باشد و با چه‌ سرعتی‌ می‌توان‌ از مخزن‌ مورد نظر برداشت‌ کرد؟ مهندسی‌ نفت‌ گرایش‌ مخازن‌، نوع‌ مخزن‌ نفت‌ یا گاز و همچنین‌ فشار، دما و عمق‌ آن‌ از سطح‌ زمین‌ را مشخص‌ می‌کند زیرا موارد فوق‌ در نحوه‌ برداشت‌ و استخراج‌ نفت‌ از مخازن‌ تأثیر دارد.

  • توجه: علاوه‌ بر دو درس‌ ریاضی‌ و فیزیک‌ که‌ دو درس‌ پایه‌ در تمامی‌ رشته‌های‌ مهندسی‌ از جمله‌ رشته‌ مهندسی‌ نفت‌ است‌، درس‌ زبان‌ انگلیسی‌ نیز در این‌ رشته‌ اهمیت‌ ویژه‌ای‌ دارد.

بازار کار

زمینه های اشتغال:                                                                   

قطعاً اولین‌ بازار کار موجود برای‌ فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ وزارت‌ نفت‌ است،‌ اما دانشگاه‌ صنعت‌ نفت‌ در حال‌ حاضر دانشجویان‌ این‌ رشته‌ را بورسیه‌ نمی‌کند بلکه‌ اگر سطح‌ علمی‌ دانشجویی‌ خوب‌ باشد، در نهایت‌ جذب‌ وزارت‌ نفت‌ می‌شود. البته‌ در حال‌ حاضر بیش‌ از ۷۰ درصد از دانشجویان‌ جذب‌ وزارت‌ نفت‌ می‌شوند و مابقی‌ آنها نیز جذب‌ صنایع‌ شیمیایی‌ خصوصی‌ می‌شوند.

ظرفیت دانشگاه ها

جدول گرایش ها و ضرایب مهندسی نفت

 

گرایش ها و ضرایب(سراسری) سال ۱۳۹۲

 

مواد امتحانی و ضرایب آنها
گرایش‌ها زبان عمومی و تخصصی ریاضیات زمین شناسی ژئو فیزیک و ژئو شیمی آلی پترو فیزیک  و چاه نگاری دروس تخصصی مهندسی  نفت زمین شناسی تخصصی خواص سنگ و خواص سیال چاه آزمایی و نمودار گیری مهندسی حفاری مهندسی مخزن و بهره برداری مبانی حفاری و بهره برداری مهندسی مخزن
۱ اکتشاف حفاری ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ حفاری ۲ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰
۳  مخازن ۲ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ ۳ ۳

 

دروس با ضریب رقابتی بالا
۱-                 زبان عمومی
۲-                 ریاضیات

 

 


 

ظرفیت پذیرش مجموعه مهندسی نفت دانشگاه‌های سراسری کل کشور (۱۳۹۲)

 

گرایش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پردیس گردان
تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان تهران شهرستان
مهندسی اکتشاف نفت ۲۶ ۱۴ ۷ ۷ ۱۵
حفاری و بهره‌برداری نفت ۳۶ ۱۶ ۷ ۶
مخازن هیدروکربوری ۶۵ ۲۹ ۸ ۶ ۱۵ ۱۵ ۱۰
جمع ۱۲۷ ۵۹ ۲۲ ۱۹ ۱۵ ۱۵ ۲۵

 

جدول گرایش ها و ضرایب مهندسی نفت

گرایش ها و ضرایب دانشگاه آزاد (کد:      ) سال ۱۳۹۲

 

مواد امتحانی و ضرایب آنها
گرایش‌ها زبان تخصصی ریاضیات زمین شناسی مکانیک سیالات و ترمودینامیک نمودارگیری، خواص سنگ مخزن، خواص سیالات ژئوفیزیک و ژئوشیمی (آلی و اکتشافی) مهندسی مخازن و چاه آزمایی مهندسی حفاری و بهره برداری و مکانیک سنگ
۱ مهندسی نفت ۲ ۲ ۳ ۳ ۳ ۰ ۳ ۲
۲ اکتشاف ۲ ۲ ۳ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰
۳ پالایش ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ۰ ۳ ۲
۴ بهره برداری ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۰ ۲ ۳
۵ حفاری ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۰ ۲ ۲
۶ مخازن هیدروکربوری ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۰ ۳ ۲

 

 

 

ظرفیت پذیرش مجموعه مهندسی نفت دانشگاه‌های آزاد کل کشور (۱۳۹۲)

 

رشته – گرایش نام واحد دانشگاهی ظرفیت پذیرش
مهندسی نفت واحد امیدیه ۱۵
مهندسی اکتشاف نفت واحد علوم و تحقیقات ۱۵
پژوهشی مهندسی نفت -پالایش واحد علوم و تحقیقات ۱۵
مهندسی نفت (بهره برداری) واحد امیدیه ۱۵
مهندسی نفت (حفاری) واحد علوم و تحقیقات ۱۵
مهندسی نفت (مخازن هیدروکربوری) واحد امیدیه ۱۵
واحد علوم و تحقیقات ۱۵
واحد علوم و تحقیقات فارس ۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع ظرفیت:۱۲۰ نفر