درباره علوم جغرافیا
مقدمه:

دانستن جغرافیا در مفهوم علمی عبارت از شناخت محیط طبیعی و انسانی در پهنه زمین است که مناسبات و روابط فی مابین انسان و محیط را در تبیین پدیده های مکانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد تا بر مبنای این شناخت و طبقه‌بندی علمی آن، توانایی انسان را در بهبود شرایط محیط تکامل بخشد.

تعداد واحدها
الزامی ۲۵
انتخابی
سمینار ۱
پایان نامه ۶
جمع ۳۲

منابع آزمون ها
منابع پیشنهادی مطالعاتی:

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

زبان عمومی:

بسته آموزشی زبان عمومی استاد سازگار

جغرافیای شهری:

۱ـ دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، حسین شکوهی

۲ـ جغرافیای شهری، اصغر نظریان

۳ـ جغرافیا و شهرشناسی، یدالله فرید

مبانی جغرافیای طبیعی:

۱ـ آب و هواشناسی، دکتر کاویانی و دکتر علیجانی

۲ـ آب و هوای ایران، دکتر علیجانی

۳ـ ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج الله محمودی

۴ـ ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

فلسفه جغرافیا:

۱ـ اندیشه‌های نو در فلسفه‌ جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲ـ قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد

۳ـ شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴ـ فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

جغرافیای روستایی و کوچ‌نشینی:

۱ـ مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

۲ـ جغرافیای روستایی ایران، دکتر مسعود مهدوی

۳ـ جغرافیای کوچ‌نشینی، دکتر رحیم مشیری

برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی:

۱ـ اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، کرامت‌الله زیاری

۲ـ برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین زاده‌دلیر

۳ـ مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

۴ـ اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین آسایش

۵ـ مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، دکتر محمدرضا رضوانی،

۶ـ برنامه‌ریزی روستایی با تأکید بر ایران، دکتر حسن مطیعی لنگرودی، جهاد دانشگاهی مشهد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

 

زبان عمومی و تخصصی:

 1. بسته زبان استاد تقی زاده، انتشارات سنجش و دانش

۲ـ متون زبان جغرافیای انسانی جلد ۲و۱ (پیام نور)

 

جغرافیای شهری:

۱ـ دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، حسین شکوهی

۲ـ جغرافیای شهری، اصغر نظریان

۳ـ جغرافیا و شهرشناسی، یدالله فرید

۴ـ پویایی نظام شهری ـ اصغر نظریان

برنامه‌ریزی شهری:

۱ـ برنامه‌ریزی شهرهای جدید، کرامت‌الله زیاری

۲ـ مقدمه‌ای بر مبانی برنامه‌ریزی شهری، اسماعیل شیعه

۳ـ برنامه‌ریزی کاربردی اراضی شهری، کرامت‌الله زیاری

۴ـ برنامه‌ریزی شهری در ایران، غلام‌حسین مجتهد‌زاده

۵ـ تحلیلی بر برنامه‌ریزی شهری در ایران، مشهدی‌زاده، دهاقانی، دانشگاه علم و صنعت

۶ـ کاربری اراضی شهری ـ محمد رضا پور محمدی

۷ـ فرآیند برنامه­ریزی شهری در ایران ـ محمد تقی رهنمایی

۸ـ برنامه­ریزی شهرهای جدید ـ کرامت الله زیاری

مبانی جغرافیای طبیعی:

۱ـ آب و هواشناسی، دکتر کاویانی و دکتر علیجانی

۲ـ آب و هوای ایران، دکتر علیجانی

۳ـ ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج الله محمودی

۴ـ ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

فلسفه جغرافیا:

۱ـ اندیشه‌های نو در فلسفه‌ جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲ـ قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳ـ شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴ـ فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و روستایی:

۱ـ اصول و روش‌های برنامه‌ریزی منطقه‌ای، کرامت‌الله زیاری

۲ـ برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین زاده‌دلیر

۳ـ مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

۴ـ اصول و روش‌های برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، حسین آسایش

۵ـ مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، دکتر محمدرضا رضوانی، نشر قومس

۶ـ برنامه‌ریزی روستایی با تأکید بر ایران، دکتر حسن مطیعی لنگرودی، جهاد دانشگاهی مشهد

۷ـ مقدمه­ای بر جغرافیای روستایی ـ مسعود مهدوی

 

 

جغرافیای سیاسی و نظامی

 

زبان عمومی:

بسته آموزشی زبان عمومی استاد سازگار

مبانی جغرافیای طبیعی:

۱ـ آب و هواشناسی، دکتر کاویانی و دکتر علیجانی

۲ـ آب و هوای ایران، دکتر علیجانی

۳ـ ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج الله محمودی

۴ـ ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

فلسفه جغرافیا:

۱ـ اندیشه‌های نو در فلسفه‌ جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲ـ قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد

۳ـ شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴ـ فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

مبانی جغرافیای انسانی:

۱ـ زمینه‌های غالب در جغرافیای انسانی، فاطمه بهفروز

۲ـ مبانی جغرافیای انسانی، جواد صفی‌نژاد

۳ـ مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار:

۱ـ جغرافیای نظامی ایران، جلد اول تا پنجم، سید یحیی رحیم صفوی

۲ـ مقدمه‌ای بر جغرافیای نظامی ایران، دکتر سید یحیی رحیم صفوی

جغرافیای سیاسی:

۱ـ جغرافیای سیاسی ایران،‌ محمدرضا حافظ‌نیا

۲ـ جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، پرویز مجتهدزاده

۳ـ مبانی جغرافیای سیاسی، دکتر دره میر حیدر

۴ـ جغرافیای سیاسی ایران، دکتر محمد رضا حافظ‌نیا

آمار و احتمال:

۱ـ آمار و احتمال، تألیف هادی رنجبران

۲ـ آمار و کاربرد آن در مدیریت، تألیف دکتر عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری

۳ـ آمار در جغرافیا، مسعود مهدوی

۴ـ مقدمه‌ای بر اصول و روش‌های آماری در جغرافیا، محمد مهدی‌نژاد

۵ـ آمار و احتمالات در جغرافیا، دکتر مسعود مهدوی حاجیلویی

۶ـ کاربرد آمار در جغرافیا، دکتر مسعود مهدوی، دکتر مهدی طاهرخانی

۷ـ آمار و احتمال در جغرافیا (انسانی، طبیعی، اقتصادی)، دکتر ابوالفضل گندمی

 

 

 

ژئومورفولوژی:

۱ـ ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج‌الله محمودی

۲ـ ژئومورفولوژی دینامیک، دکتر فرج الله محمودی

۳ـ ئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

جغرافیای طبیعی

 

زبان عمومی: 

بسته زبان استاد تقی زاده، انتشارات سنجش و دانش

فلسفه جغرافیا:

۱ـ اندیشه‌های نو در فلسفه‌ جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲ـ قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پوراحمد

۳ـ شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴ـ فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

ژئومورفولوژی:

۱ـ ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج‌الله محمودی

۲ـ ژئومورفولوژی دینامیک، دکتر فرج الله محمودی

۳ـ ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

۴ـ‌ ویژگی‌های طبیعی ایران

آب و هوا شناسی:

۱ـ مبانی آب و هواشناسی، دکتر کاویانی، دکتر علیجانی

۲ـ آب و هوای ایران، دکتر علیجانی

منابع آب و خاک:

۱ـ جغرافیای خاک‌ها، پرویز کردوانی

۲ـ منابع و مسائل آب در ایران جلد ۲و۱، پرویز کردوانی

۳ـ جغرافیای خاک‌ها، عبدالله سیف

مبانی جغرافیای انسانی:

۱ـ زمینه‌های غالب در جغرافیای انسانی، فاطمه بهفروز

۲ـ مبانی جغرافیای انسانی، جواد صفی‌نژاد

۳ـ مبانی جغرافیای روستایی، دکتر عباس سعیدی

جغرافیای جاذبه های توریستی

 

 زبان عمومی: 

بسته زبان استاد تقی زاده، انتشارات سنجش و دانش

جغرافیای شهری:

۱ـ دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، حسین شکوهی

۲ـ جغرافیای شهری، اصغر نظریان

۳ـ جغرافیا و شهرشناسی، یدالله فرید

 

 

مبانی جغرافیای طبیعی:

۱ـ آب و هواشناسی، دکتر کاویانی و دکتر علیجانی

۲ـ آب و هوای ایران، دکتر علیجانی

۳ـ ژئومورفولوژی ساختمانی، دکتر فرج الله محمودی

۴ـ ژئومورفولوژی ایران، دکتر جداری عیوضی

فلسفه جغرافیا:

۱ـ اندیشه‌های نو در فلسفه‌ جغرافیا، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

۲ـ قلمرو فلسفه جغرافیا، احمد پور احمد

۳ـ شناخت و فلسفه جغرافیا، حسین شکویی

۴ـ فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیای، حسین شکویی، حسین گیتاشناس

ریاضی و آمار:

۱ـ آمار مدرسان شریف، جعفری دهکردی

۲ـ آمار در جغرافیا، مسعود مهدوی

۳ـ مقدمه‌ای بر اصول و روش‌های آماری در جغرافیا، محمد مهدی‌نژاد

۴ـ آمار و احتمالات در جغرافیا، دکتر مسعود مهدوی حاجیلویی

۵ـ کاربرد آمار در جغرافیا، دکتر مسعود مهدوی، دکتر مهدی طاهرخانی

۶ـ آمار و احتمال در جغرافیا (انسانی، طبیعی، اقتصادی)، دکتر ابوالفضل گندمی

جاذبه‌های توریستی ایران:

۱ـ گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، پاپلی یزدی و مهدی سقایی

۲ـ جغرافیا و صنعت توریسم، دکتر علی اصغر رضوانی

۳ـ اکوتوریسم، مفهومی نو در جغرافیای گردشگری، مهندس علی اکبری و دکتر مهدی قرخلو

۴ـ مدیریت گردشگری، دکتر مهدی کاظمی


گرایش ها
مجموعه علوم جغرافیا دارای ۵ گرایش به شرح زیر است:

۱٫جغرافیای طبیعی

۲٫جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

۳٫جغرافیا و برنامه ریزی شهری

۴٫جغرافیای نظامی

۵٫جغرافیا-برنامه ریزی توریسم

*توجه: این مجموعه در آزمون دانشگاه آزاد( کد: ۲۲۶۰ ) دارای ۸ گرایش به شرح زیر است:

 1. جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 2. جغرافیای سیاسی
 3. جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
 4. جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری
 5. برنامه ریزی آمایش سرزمین
 6. طبیعت‌گری (اکوتوریسم)
 7. ژئومورفولوژی-هیدروژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی
 8. آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

بازار کار
زمینه اشتغال مجموعه علوم جغرافیا:

 • فارغ التحصیل جغرافیا می‌تواند به عنوان محقق در سازمان برنامه و بودجه ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، بنیاد مستضعفان و جانبازان، سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح ، سازمان محیط زیست، شهرداری‌ها و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش ، مسکن و شهرسازی کشور، جهادسازندگی، معادن و فلزات، دفاع و نفت مشغول به کار شود.
 • همچنین می تواند در بخش بازاریابی کارخانجات کشور فعالیت بکند.
 • در اکثر کشورهای جهان افرادی که در صنعت توریست کار می‌کنند فارغ‌التحصیل جغرافیای شهری هستند.
 • فارغ‌التحصیلان جغرافیای نظامی می‌توانند به راحتی جذب سازمان‌های انتظامی و سیاسی شوند.

ظرفیت دانشگاه ها
ظرفیت پذیرش مجموعه علوم جغرافیا دانشگاه‌های آزاد کل کشور سال (۱۳۹۲)

رشته – گرایش نام واحد دانشگاهی ظرفیت پذیرش
جغرافیای و برنامه ریزی شهری واحد افغانستان ۱۸
واحد تهران مرکزی ۱۸
واحد چالوس ۱۸
واحد رشت ۱۸
واحد زاهدان ۱۸
واحد سمنان ۱۸
واحد شهرری ۱۸
واحد شیروان ۱۸
واحد علوم و تحقیقات ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات اردبیل ۱۸
واحد کرمانشاه ۱۸
واحد مرند ۱۸
واحد ملایر ۱۸
واحد ملکان ۱۸
واحد نجف آباد ۱۸
واحد نور ۱۸
مجموع ۲۸۸
جغرافیای سیاسی واحد تهران مرکزی ۱۸
واحد رشت ۱۸
واحد علوم و تحقیقات ۱۸
واحد گرمسار ۱۸
مجموع ۷۲
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی واحد آستارا ۱۸
واحد اهواز ۱۸
واحد تهران مرکزی ۱۸
واحد رشت ۱۸
واحد سمنان ۱۸
واحد شهر ری ۱۸
واحد علوم و تحقیقات ۱۸
واحد گرمسار ۱۸
واحد مشهد ۱۸
واحد نجف آباد ۱۸
مجموع ۱۸۰
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری واحد تهران مرکزی ۱۸
واحد رشت ۱۸
واحد زاهدان ۱۸
واحد ساری ۱۸
واحد سمنان ۱۸
واحد علوم و تحقیقات ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات همدان ۱۸
واحد گرمسار ۱۸
واحد ملایر ۱۸
واحد نجف آباد ۱۸
واحد نور ۱۸
مجموع ۱۹۸
برنامه ریزی آمایش سرزمین واحد سمنان ۱۸
واحد نجف آباد ۱۸
طبیعت گری(اکوتوریسم) واحد نور ۱۸
ژئومورفولوژی-هیدروژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی واحد آستارا ۱۸
واحد اردبیل ۱۸
واحد اهر ۱۸
واحد تهران مرکزی ۱۸
واحد رشت ۱۸
واحد شهر ری ۱۸
واحد لارستان ۱۸
واحد مرند ۱۸
واحد مشهد ۱۸
واحد میبد ۱۸
واحد نور ۱۸
مجموع ۱۹۸
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) واحد اردبیل ۱۸
واحد اهر ۱۸
واحد اهواز ۱۸
واحد تربت حیدریه ۱۸
واحد تهران مرکزی ۱۸
واحد خرم آباد ۱۸
واحد رشت ۱۸
واحد سمنان ۱۸
واحد شهر ری ۱۸
واحد علوم و تحقیقات ۱۸
پردیس علوم و تحقیقات یزد ۱۸
واحد لارستان ۱۸
واحد نجف آباد ۱۸
مجموع ۲۳۴

 

مجموع ظرفیت:۱۲۲۴ نفر
لیست و برنامه کلاس های آنلاین علوم جغرافیا

 • اصول باغبانی