کنکور آزمایشی کارشناسی

کنکور آزمایشی کارشناسی ویژه داوطلبان کنکور :

کنکور آزمایشی کارشناسی خوارزمی : با توجه به نظر مشاورین و پشتیبان های مقطع کارشناسی موسسه آموزشی خوارزمی به دلیل آماده نبودن اکثر داوطلبان ، جهت بهبود کارایی آموزشی آزمون آبان ماه با ۱۰ الی ۱۵ روز تاخیر برگزار می گردد.

با تشکر

واحد آموزش