کشف استعداد , پتانسیل , دستاورد , نقاط قوت , استعداد , هدف نهایی , کشف استعداد

ارائه راهکار کشف استعداد

موسسه خوارزمی مسئله کشف استعداد را شرح می‌دهد.

شرح مسئله:

هر یک از افراد پتانسیل انجام هر عملی برای دستیابی به هدف خود را دارند.

از طرفی، دستیابی به دستاوردهای حداکثری از طریق توسعه استعدادها امکان‌پذیر می‌باشد.

متأسفانه، اکثر مردم تنها به بخشی از نقاط قوت خود توجه دارند.

این بدان معنی است که این افراد از بخش زیادی از پتانسیل وجودی خود غافل هستند.

هدف از ارائه این مطلب، نمایش چگونگی کشف و تقویت نقاط قوت، پتانسیل و استعدادها است.

امید است که پس از مطالعه مطلب پیش رو، هدف نهایی محقق گردد.

کشف استعدادهای شما از طریق ارزیابی اموری اتفاق خواهد افتاد که شما آن‌ها را به‌خوبی به پایان خواهید رساند.
حتی ممکن است شما توانایی‌هایی را کشف نمائید که در گذشته به آن‌ها توجهی نشده است.
درحالی‌که، این موارد قابلیت توسعه را دارند و می‌بایست، این پتانسیل نهفته بیشتر موردتوجه قرار گیرند.

بنابراین، اولین گام، شناسایی استعدادهای پنهانی می‌باشد.

در گام بعدی، فعالیت‌های موردعلاقه‌ای که پس از کشف استعدادها شناسایی شده‌اند، موردتوجه قرار خواهند گرفت.
درحقیقت، منظور از فعالیت، اموری است ضروری که اجرای آن‌ها منجر به توسعه نقاط قوت و پتانسیل فرد خواهد شد.

انجام امور با تمام پتانسیل، نیز، به شما به‌منظور دستیابی به هدف مطرح‌شده در این مطلب پیشنهاد می‌شود.

تلاش نمائید که در حین انجام وظایف خود، از تجربیات کسب نموده در گذشته استفاده نمائید. همچنین، کسب تجربه جدید توصیه می‌شود.

 

برگرفته از: Planet Of Success