خواندن مقاله

چگونه مقاله را خوب و مطلوب بخوانیم که بتوانیم از آن مفیدتر استفاده کنیم؟

روش ارائه شده، در این مقاله، قابل انجام در مطالعه کتاب و فصول آن، مقالات و … است.

ابتدا به عنوان توجه کنید؟

عنوان درمورد موضوع مقاله چه می گوید؟

شما در مورد موضوع مقاله چه میدانید؟

شما از مقاله انتظاردارید، در مورد چه چیز باشد؟

مقاله چه زمانی نوشته شده است؟

آیا شما در مورد کل موضوع بیان شده یا در مورد موضوع مقاله در زمان نوشته شدن آن چیزی می دانید؟

اگر می دانید، از مقاله انتظار دارید چه موضوعی را بیان کند؟

چه کسی مقاله را نوشته است؟

از نویسنده انتظار دارید چه موردی را بازگو کند؟

اعتبار نویسنده چیست؟

تعصبات نویسنده چیست؟

آیا شما با سایر کارهای نویسنده که مرتبط با این موضوع هستند، آشنایی دارید؟

مقاله را بخوانید و قسمت هایی را که برای شما مهم است ، علامت بزنید.

قسمت هایی از متن که به شما اطلاعات مهمی می دهد را علامت بزنید و از روی آن ها نکته برداری کنید.

موضوع دقیقا چیست؟

چگونه به نام مقاله ارتباط دارد؟

نکته اصلی مقاله چیست؟

نویسنده چه مدرکی برای حمایت از مقاله دارد؟

اطلاعات واقعی که می خواهید داشته باشید چیست؟

آیا در مقاله توصیف خوبی از چیزی که قبلا می دانسته اید یا نمی دانستید وجود دارد؟ اگر بله، آن را علامت بزنید.

آیا نویسنده منابع مهمی که شما می خواهید در مراحل بعدی به آنها مراجعه کنید را ذکر کرده است؟ اگر بله ، آن ها را علامتگذاری کنید.

زمانی که مقاله را تمام کردید، در مورد موارد زیر تامل کنید:

چه چیزی یاد گرفتید؟

چه ارتباطی با مواردی که خودتان از قبل می دانستید داشت؟

آیا شما استدلال قانع کننده ای در مورد آن داشته اید؟

با توجه به چیزهایی که از قبل در مورد موضوع میدانستید، آیا فکر می کنید موارد اصلی حتی اگر استدلال متقاعد کننده نباشند، باید تصحیح شوند؟

آیا می توانید به اطلاعاتی که شما را به نکات اصلی مشکوک می کنند، حتی اگر مقاله به خوبی درباره آن ها بحث کرده باشد، فکر کنید.

مقاله چگونه به سایر مواردی که شما قبلا خوانده اید مرتبط است؟ و به کل موارد مطرح شده درباره آن موضوع مرتبط است؟