تمرکز یا توجه و حافظه مهارت های ذهنی بسیار مهمی هستند. در حقیقت، بسیاری از شکایات از حافظه هیچ ربطی به توانایی واقعی برای به یاد آوردن مطالب ندارند و از عدم تمرکز به صورت درست به کاری که انجام می شود ناشی می شوند.

روش­های بهبود تمرکز

تحقیقات بسیاری نشان داده اند که مدیتیشن می تواند یک روش خوب برای آموزش مغز جهت بهبود مهارت های توجه و تمرکز باشد.

  • فعال باشید و نه منفعل:

اگر با کسی صحبت می کنید، سوال بپرسید، اگر کتاب می خوانید از خود بپرسید چگونه مطالبی را که خوانده اید می شود خلاصه کرد.

  • چند کاره نباشید که باعث میشود توجه خود را تقسیم کنید.

میزان توجه محدود است، بنابراین زمانیکه شما سعی می کنید که چند کار را با هم انجام دهید، بر روی هریکی از کارها کمتر تمرکزمیکنید و بدتر اینکه شما همین میزان توجه کم و همچنین قدرت پردازش خود را در تعویض از یک مطلب به مطلب بعدی و برگشت به مطلب قبلی از دست می دهید.

روش های تقویت حافظه

  • در ابتدا تمرکز خود را بهبود دهید.

  • اطلاعاتی که شما پردازش میکنید نیز تاثیر گذار هستند.

از خود بپرسید این مطلب را دیگر کجا شنیده اید. واگر موارد دیگری مرتبط با این قسمت از اطلاعات در زندگی شما وجود دارد، باعث می شود که شما چگونه احساس کنید.

  • تکرار اطلاعات:

مجدد مطالب را مرور کنید. این مطلب در بسیاری از تحقیقات اثبات شده است که مطالب تکرار شده آسانتر به یادآورده می شوند.Spaced retrieval که روشی است که در آن کاربر اطلاعاتی را در فواصل زمانی مختلف به یاد می آورد و یکی از روش هایی است که نتایج آن حتی برای بیماران آلزایمری نیز مطلوب نشان داده شده است.

  • به یاد آوردن مطالبی که مشخص هستند و معنای واضح و روشنی دارند آسان تر از مطالبی هستند که انتزاعی و مبهم هستند.

به عنوان مثال، سعی کنید در سر خود تصاویر مطالب را بگیرید در حالیکه تصاویر راحت تر از کلمات در حافظه می مانند.

منبع(با اندکی تلخیص) :     http://www.huffingtonpost.com