موضوع مقاله

چگونه موضوع مقاله ام را انتخاب کنم؟

موسسه خوارزمی مسئله موضوع مقاله را شرح می دهد.

نحوه انتخاب موضوع مقاله:

انجام یک تحقیق خوب نیازمند چندین فاکتور می‌باشد و تنها یک ایده خوب کافی نیست.

به هر حال، کیفیت تحقیق بستگی به میزان خلاقیت شما دارد.

همچنین، توانایی شما در خلق تحقیق وابسته به مهارت خاص شما در تحقیق و جستجو مانند دسترسی شما به نتیجه مطالعات سایر محققان دارد.

یکی از موارد مورد توجه در انتخاب موضوع، در نظر گرفتن مسئله به هنگام بودن (On Time) بررسی مسئله موردنظر می‌باشد.

همچنین، اصالت یکی از نیازهای کلیدی برای اعتماد نمودن به مقاله است.

تحقیقات دانشگاهی معمولاً، با در نظر گرفتن جامعه آماری مورد ارزیابی قرار می گیرند.

جامعه موردنظر می بایست متناسب با موضوع مقاله تعیین شود.
یکی از راه های تعیین مسئله اصلی تحقیق، بررسی جامعه آماری تحقیقات گذشته است.

در این راستا، می‌توانید سؤالاتی در ذهن خود مطرح نمائید و در نهایت، مسئله مقاله منتشر شده در گذشته را توسعه دهید و در جامعه آماری مناسب تری بررسی نمائید.

درمجموع می‌توان بیان نمود که بررسی ادبیات تحقیق در انتخاب مسئله، می‌تواند کمک شایانی به شما نماید.

بدین منظور، با بررسی تکنیک و روش تحقیق مورداستفاده توسط محققان پیشین می‌توانید روش تحقیق خود را تشخیص دهید.

همچنین، منابع مهم و موردنیاز را می‌توانید از بخش منابع پیدا کنید.

شناسایی نقاط ضعف و قوت مقالات پیشین از دیگر مزایا می‌باشد.

 

برگرفته از: JAMES HAYTON’S PHD ADVICE