مهار اشتباه , شکست , پیروزی , رویکرد نظم و ترتیب , کاهش استرس , ترک عادت , نقاط ضعف و قوت

مهار اشتباه

موسسه خوارزمی مسئله مهار اشتباه را شرح می دهد.

مقدمه:
با بررسی زندگی افراد مختلف می‌توان دریافت که شکست مقدمه پیروزی و موفقیت است.

در حقیقت، این افراد سعی می‌کنند از شکست درس بگیرند و همچنین، راه‌هایی برای کاهش اشتباهات خود در زندگی جستجو می‌کنند.

در ادامه، راهکارهای کشف‌شده برای مهار اشتباهات ارائه می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی:

در این قسمت مواردی برای زندگی بهتر پیشنهاد می‌شود:

 1. رویکرد نظم و ترتیب در زندگی منجر به عدم ابتلا به گیجی، حواس‌پرتی و … خواهد شد.
  کاهش استرس، ترک عادات بد، تعیین برنامه و هدفی مشخص، و همچنین، به تأخیر انداختن رفتارهای غیرمفید می‌توانند به شما برای افزایش انضباط کمک کنند.
 2. ترکیب ذوق و هوش برای مقابله با مسیر غلط مفید می باند. چراکه، فرد به‌سرعت می‌تواند راهی برای رشد و مهار شکست پیدا کند.
 3. تمایل به شنا به خلاف جریان آب از دیگر راهکارهای پیشنهادی می‌باشد.
 4. وجود برنامه مشخص و مناسب در زندگی، منجر به شناسایی اهداف و مسیرهای دستیابی به آن‌ها خواهد شد.
 5. ترس از شکست مانعی بر سر راه تلاش و پیشرفت است. بنابراین، شما می‌بایست حس ترس را در خودکنترل نمائید.
 6. فروتنی در زندگی، به ارزیابی نقاط ضعف و قوت و همچنین، محدودیت‌های موجود در زندگی شما توسط خودتان کمک خواهد کرد.
 7. به خود اجازه ندهید که اشتباهات خود را با بهانه‌های مختلف توجیه کنید.
 8. هرچند که اینترنت کم می‌کند که روابط بین افراد آسان‌تر برقرار شود.
  اما، تمایل بیش‌ازحد به شبکه‌های مجازی خیلی از فرصت‌های زندگی را از شما خواهد گرفت.

 

برگرفته از: Planet Of Success