مشاوره تحصیلی

مسئولیت های مشاور برای مشاوره تحصیلی بهتر

مسئولیت های مشاوره گیرنده برای مشاوره تحصیلی بهتر

  • اهداف، توانمندی ها و علاقه مندی های خود را مشخص کنید.
  • هر زمان که لازم شد و به کمک نیاز داشتید،تماس بگیرید و یک زمان ملاقات با مشاور تعیین کنید. اگر دانش آموز متوجه شد که تعیین کردن زمان ملاقات غیر ممکن است، باید مشاور را آگاه کند.
  • از سیاست های سازمانی، فرآیندها و نیازمندی های سازمانی آگاه باشید و به آن ها پایبند باشید.
  • برای جلسات مشاوره آماده باشید و لوازم و منابع لازم را به همراه داشته باشید.
  • فعالیتهای تعیین شده در هر جلسه ی مشاوره را دنبال کنید.
  • برای بهتر کردن فرآیند مشاوره، هر زمان که از شما خواسته شد، سیستم مشاوره را ارزیابی کنید.
  • اگر لازم شد تقاضای یک مشاور دیگر دهید.
  • مسئولیت نهایی همه ی تصمیمات را قبول کنید.

منبع (با اندکی تلخیص):        http://www.oit.edu