سهمیه های کنکور ۹۷ از سال جدید ساماندهی میشوند

سهمیه های کنکور ۹۷ از سال جدید ساماندهی میشوند:

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگاران ادرخصوص آخرین وضعیت ساماندهی سهمیه های پایه کنکور سراسری گفت:
پیرو تغییری که در سهمیه بندی های سال گذشته ایجاد شد، اعتراضاتی شکل گرفت؛ برهمین اساس مقرر شد شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را بررسی کند.

وی ادامه داد: بنابراین گزارش هایی از سازمان سنجش وزارت علوم و مراکز سنجش وزارت بهداشت و دانشگاه
آزاد دریافت و بررسی شد. براساس بررسی های صورت گرفته، در مجموع چند دهه گذشته به اشکال مختلف، برخی سهمیه های کنکور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که می توان به سهمیه های بومی گزینی، استعدادهای درخشان، ایثارگران، خانواده شهدا، مناطق کم برخوردار و زلزله زده و سهمیه مربی ها اشاره کرد

  • اختصاص ظرفیت بیش از ۵۰ درصد به برخی سهمیه ها
  • زیر سئوال رفتن عدالت آموزشی با سهمیه های متنوع ۱۹ گانه

  • افزایش سقف نمره قبولی سهمیه به ۸۰ درصد نمره آخرین داوطلب

  • ظرفیت های خالی مانده هر سهمیه به سهمیه دیگر تخصیص نیابد

  • شرکت کنندگان هر سهمیه باید با خودشان رقابت کنند
  • بررسی رویکردها در کارگروه های ساماندهی سهمیه های کنکور