زبان اسپرانتو

تا چه اندازه زبان اسپرانتو را می شناسید؟

اسپرانتو چیست؟

موسسه خوارزمی ، شما را با زبان اسپرانتو بیشتر آشنا می کند.

زبانی است بسیار مناسب برای روابط بین‌المللی.

 

“آرمان ابدی اسپرانتو چنین است: بر بنیاد زبانی بی‌طرف دیوارهای میان نسل‌ها فرو بریزند و انسان‌ها عادت داده شوند، که هر یک از آن‌ها به یکدیگر فقط انسانی و برادرانه نگاه کند.”

لودویک لازار زامنهوف، ۱۹۱۲

زبان اسپرانتو را لودویک لازار زامنهوف بر اساس که دستور زبان زبان‌های اروپایی با حداقل استثنا ابداع کرده است.

واژگان عمدتاً در زبان‌های لاتین مشترک است هر چند واژگانی از زبان‌های ژرمنی و برخی دیگر هم در آن وجود دارد. زبان جدید، که کتاب اول آن اولین بار در سال ۱۸۸۷ منتشر شد گویشورانی را به خود جلب کرد و در روند طبیعی رشد زبانی، گروه‌هایی از مردم که آن را در حوزه‌های مختلف زندگی به کار بردند که منجر به ایجاد فرهنگ ویژه زبان شده است.

دو دهه بعد اولین کودکانی که با پدر و مادر خود به اسپرانتو صحبت کردند، متولد شدند، آنها نخستین “بومیان زبان اسپرانتو” بودند. برخی می‌گویند زبان اسپرانتو اول برای ارتباطات بین‌المللی به وجود آمده است اما در حال حاضر “جامعه اسپرانتو” نیز ایجاد شده است.

آن بر اساس واژگان زبان‌های هند و اروپایی ایجادشده است، اما با این هدف که، برای یادگیری باید آسان باشد.

بدین خاطر، نوعی دستور زبان ترکیبی است، یک مشخصه متشکل از زبان‌های ترک و فینواوگر، و در یک سطح عمیق‌تر مانند چینی و ویتنامی منفرد است.

این به این معنی است که تکواژهای آن می‌تواند به‌عنوان واژه‌های مستقل استفاده شود. اسپرانتو دستور زبانی کاملاً منطقی دارد و آفریدن بسیاری از واژه‌ها را با تلفیق و ترکیب ریشه‌ها به همراه حدود چهل آوند ممکن می‌سازد، (برای مثال، از ریشه san- ، ایجاد کلماتی مانند malsana ، malsanulo ، gemalsanuloj ، malsanulejo ، sanigilo ، saniĝinto sanigejo malsaneto ، malsanego ، malsanegulo ، sanstato ، sansento ، sanlimo ، malsankaŭzanto ، kontraŭmalsanterapio …) را ممکن می‌سازد.

بخش‌های اصلی گفتار (اسم، فعل، صفت و قید) دارای پایانه هستند، که همیشه در کلمه نشان‌دهنده قاعده دستوری خود می‌باشند.

قاعده‌مندی آن باعث فراگیری آسان می‌شود، و توانایی برای ایجاد کلمات جدید، آن را یکی از مولدترین زبان‌ها، با تعداد بالقوه نامحدودی از کلمات می‌سازد. آن می‌تواند تمام انواعی از ایده‌های جدید و یا حالات را بیان کند.

به عنوان مثال، فرد می‌تواند یک رمان در مورد مریخی‌های میز شکل افسانه‌ای بنویسد و آن‌ها را tablo ، tablino ، tablido … بنامد. می‌توان انسانی را قدم‌زنان به سمت عقب تصور کرد ( inversmarŝanto )، چاره‌ای در تقابل با خشک‌اندیشی ( maldogmigilo ) و غیره.

منبع : سایت یادگیری زبان اسپرانتو