رهبر تیم , چشم انداز , مهارت , سبک رهبری

آشنایی با مفهوم رهبر تیم

موسسه خوارزمی مسئله رهبر تیم را شرح می دهد.

رهبر کیست؟

رهبر کسی است که در ابتدا چشم اندازی برای آینده در نظر می گیرد؛
در گام بعدی، تلاش می کند که مردم، چشم انداز را درک نمایند.
در ادامه، تفویض چشم انداز را مدیریت خواهد کرد.
در پایان، برای دستیابی به چشم انداز موردنظر، تیمی ایجاد می کند.

تیم شامل مجموعه ای از افراد با مهارت های موردنیاز است.

اینکه فردی رهبری خوب است یا نه توسط سیاستمداران، افراد تجای مشهور یا چهره های مذهبی تشخیص داده می شود.

همچنین، هر فردی که رهبری تیمی را بر عهده داشته است می تواند از طریق ارزیابی عملکرد تیم در دوره رهبری خود، میزان موفقیت خود را بسنجد.

رهبری مستعد و یا دموکراتیک از جمله سبک های رهبری هستند.

ارزش سبک رهبری:

زمانی که، فردی برای اولین مرتبه رهبری گروهی از افراد را بر عهده می گیرد، می بایست گروه را براساس شیوه ای مناسب رهبری نماید.

در حقیقت، سبک های استانداردی برای رهبری وجود دارد که فرد مسئول در شروع مسئولیت خود باید انتخاب نموده و متناسب با آن عمل نماید.

عملکرد تیمی بهتر خواهد بود که رهبر آن تیم بتواند فرایند رهبری تعیین شده را به خوبی توسعه دهد.

از مزایای تعیین سبک رهبری می توان به هماهنگی با اهداف بلندمدت، راهنمای بحث و گفتگوهای تیمی و مدیریت نظرات مختلف، و تصمیم گیری نهایی اشاره نمود.

 

برگرفته از: Mind Tools