هزینه بررسی فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری درسال۹۷

هزینه بررسی فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری درسال۹۷:سازمان سنجش و آموزش کشور اطلاعیه در خصوص هزینه بررسی فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۷
منتشر نمود.

هزینه بررسی فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری درسال 97

با توجه به اطلاعیه مذکور، درآمد های سازمان سنجش و آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه مذکور قرار خواهد گرفت.

هزینه بررسی فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۷ به شرح زیر است:

هزینه مصاحبه و بررسی صلاحیت های عمومی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۲۷۰هزار ریال (۲۷ هزار تومان)
هزینه بررسی پرونده های صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون دکتری ۳۵۰ هزار ریال (۳۵ هزار تومان)

کتاب ۱۰۰ تست منتخب آزمون دکتری

مراحل گرفتن فرصت مطالعاتی دوره دکتری