دوست داشتن خود , یادگیری , انتقادپذیری , تقویت روحیه

راهکارهای دوست داشتن خود کدام‌اند؟

موسسه خوارزمی مسئله دوست داشتن خود را شرح می‌دهد.

سخن آغازین:

برخی از مردم با پذیرش خود مقابله می‌نمایند. این افراد در یادگیری دوست داشتن خود با مشکل مواجه خواهندشد. پس از درک مسئله، نوبت به اجرای گام‌هایی برای کسب نتیجه می‌رسد. در ادامه، گام‌های موردنظر معرفی خواهندشد.

گام‌های دوست داشتن خود :

 • یادگرفتن بخشیدن خود به‌منظور کنترل خشم و ناامیدی
 • توجه به زمان حال و عدم تمرکز بر مسائل و رویدادهای رخ‌داده درگذشته
 • تقویت روحیه انتقادپذیری در خود
 • دوست داشتن عیوب و نقاط ضعف خود
 • تقویت روحیه صبر و مهربانی در خود
 • تقویت روحیه قدردانی از خود
 • تمرین تقویت تمرکز حواس
 • توجه به احساسات خود
 • تلاش برای مؤثر بودن
 • اختصاص زمان زیادی برای خود
 • کاهش وابستگی خود به دیگران
 • دادن مجوز آموزش دوست داشتن به شما توسط دیگران
 • یادگیری مطالب جدید
 • عدم مقایسه خود با دیگران
 • یافتن مواردی که منجر به بهبود شما می‌شود
 • احاطه خود با افراد دوست‌داشتنی
 • ایجاد تعادل در زندگی خود
 • صادق بودن با خود
 • فقط به خود فکر نکنید

 

برگرفته از: Planet Of Success