دوره PhD , الزامات موفقیت , ادامه تحصیل

الزامات موفقیت در دوره PhD

موسسه خوارزمی مسئله دوره PhD را شرح می دهد.

شرح مختصر:

در این نوشته، تلاش شده‌است به‌اختصار، مواردی برای گذراندن دوره PhD مطرح شود. در ادامه، این موارد ذکرشده‌اند:

 1. مرکزی معتبر برای ادامه تحصیل انتخاب نمائید.
 2. خودتان را یک مبتدی فرض نمائید.
 • دوره دکتری را با درنظر گرفتن انتظارات بسیار بالا از خود آغاز نکنید.
 1. اشتباهات خود را در دوره تحصیل کاهش دهید.
 • مطالعه نمودن براساس برنامه زمانی مشخص، شما را در دستیابی به هدفتان همراهی خواهد نمود.
 1. تجزیه‌وتحلیل اولیه
 2. منابع معتبر را شناسایی و تهیه نمائید.
 3. به افزایش بهره‌وری فکر نمائید.
 • به‌منظور دردست‌گرفتن کنترل امور، جدول زمانی خود را براساس اهداف تدوین نمائید. و همچنین، مهلت زمانی برای انجام وظایف تعریف‌شده، در نظر بگیرید.
 1. زمانی مشخص را برای یافتن راه‌حل مسائل مهم و اصلی اختصاص دهید.
 2. قاطع باشید.

 

برگرفته از: James Hayton PhD