به اطلاع کاربران گروه آموزشی خوارزمی می رساند در چند روز اخیر به دلیل اشتباه صورت گرفته در واحد ارسال پیامک موسسه ( به دلیل  محدود بودن کاراکترهادر یک پیامک) ،پیامکی تحت عنوان اردوی نوروزوی با طراحان کنکور برای مخاطبین محترم این موسسه ارسال گردیده است که متن اصلاح شده پیامک مزبور به شرح زیر می باشد:
اردوی نورزوی با طراحان احتمالی کنکور
بدینوسلیه به اطلاع می رساند نه تنها موسسه آموزشی خوارزمی بلکه هیچ موسسه دیگری ارتباطی با طراحان سوال کنکور نداشته است و هرگونه ادعایی در این خصوص فاقد ارزش می باشد.

واحد حقوقی گروه آموزشی خوارزمی