احساس گناه مصرف‌کننده , مصرف‌کننده , تصمیم‌گیری مصرف‌کننده, احساس گناه مالی , احساس گناه بهداشتی , احساس گناه اخلاقی , احساس گناه مسئولیت اجتماعی

احساس گناه مصرف‌کننده چیست؟

موسسه خوارزمی مسئله احساس گناه مصرف‌کننده را شرح می دهد.

مفهوم احساس گناه مصرف‌کننده از دیدگاه‌های متفاوت :

بونسی(۲۰۰۶): احساس گناه مصرف‌کننده احساسی است که از شناخت یک فرد از شکست بدست می‌آید، چـه این مسئله واقعی باشد و یا اینکه این شکست در تصور یک فـرد صـورت گرفتـه باشـد.

در ایـن احساس استانداردهای اخلاقی- اجتماعی و شخصی در زمینه مصرف درونـی می‌شود و یـا بـه شکل کلی نقص می‌گردد.

دال (۲۰۰۳): حساس گناه احساس خودآگاه منفی است که مبتنـی است بر حس خودآگاهی و خودارزیابی….

لذروس (۱۹۹۱): یک مصرفکننده خودآگاه و منطقی موقعیت را ارزیابی می‌کند، مانند پذیرفتن اشتباهات، و از این طریق احسـاس گنـاه خـویش را بـه شـکل کاربردی نمایان می‌سازد.

آیلا اوزان و همکاران (۲۰۱۲): حساس گناه یعنی گذشتن از مرزهای تعیین‌شده توسط نهادهای مرجـع و ایجاد یک تخلف که سبب می‌شود انگیزه‌های رفتاری حفظ، اصلاح، و یا بـه علـت آن تخلـف تغییر یابد.

موضع استراتژی‌های بازاریابان نسبت به احساس گناه:

پژوهشگران بازاریابی همواره تلاش کرده‌اند با تأثیرگذاری بر فرایند «تصمیم‌گیری مصرف‌کننده، آن‌ها را به خرید محصولات خود تشویق نمایند. آگاهی از ویژگی‌های اساسی محصول، کـه موردتوجه مصرف‌کنندگان است، و ذهنیت مصرف‌کننده نسبت به خرید و مصـرفش، و لحـاظ نمـودن آن‌ها در طراحی آن محصول از این اقدامات است. بر این اساس، مصرف‌کننده در فرایند تصمیم‌گیری برای خرید محصولی که قبلاً آن را خریده و مصـرف آن را تجربـه کـرده است با یک بازگشت به قبل ذهنی در مورد آن محصـول و منـافع و معـایبش تجزیه‌وتحلیل می‌نماید.

سپس، به تکرار خرید محصول تصمیم می‌گیرد. هنگامی‌که مصرف‌کننده احساس گناه می‌کند او از این احساس لذت نمی‌برد، بلکه احساس گناه تجربه دردنـاک عـاطفی اسـت کـه بااحساساتی همچون پشیمانی، ندامت، خودسرزنشی، و خود تنبیهی همراه است، و فرد همواره برای جلوگیری از بروز آن‌ها در تلاش است.

راهکار :

این تلاش مصرف‌کننده ممکن است به خریدنکردن یا مصرف محصولات خاصی منجر شود که عواقب آن شرکت هدف را زمین‌گیر می‌نماید.

بنابراین، شرکت‌ها، بـرای جلـوگیری از ریـزش فروششـان به‌وسیله احسـاس گنـاه مصرف‌کننده، می‌توانند روش ساده‌ای را به کاربندند و آن‌هم تنظیم نمودن برنامه‌های بازاریابی بااحساس گناه مصرف‌کننده است. همچنین، اگر کسی درروند برنامه‌های بازاریابی یک شرکت متقاعد شد، به‌راحتی می‌تواند بر احساسات منفی خـود غلبـه کنـد و تـلاش خود را برای کاهش عوامل القاکننده احساس گناه به کار بندد.

بنابراین، افـرادی که در پذیرش احساس گناه دارای انگیزه‌اند و به‌اصطلاح، افراد مسـتعدی در پـذیرش گناه‌اند می‌توانند، با توجه به برنامه‌ها و راهبردهای بازاریابان، خود را در مقابل این احساس منفـی ایمـن کنند. بر همین اساس، اگر فرد به احساس گناه خود نیز اعتراف کند، بازهم اجـازه نمی‌دهد افکار ناخوشایند و منفی او را عذاب دهد.

ابعاد احساس گناه مصرف‌کننده :

  • احساس گناه مالی
  • احساس گناه بهداشتی
  • احساس گناه اخلاقی
  • احساس گناه مسئولیت اجتماعی

 

برگرفته از: نشریه مدیریت بازرگانی