کاربندی , کاربندی در معماری ایرانی , معماری ایرانی , گونه شناسی , انواع کاربندی

آشنایی با کاربندی در معماری ایرانی

ارزش کاربندی چیست؟

موسسه خوارزمی مسئله کاربندی در معماری ایرانی را شرح می دهد.

کاربندی :

کاربندی یکی از الگوهای اصیل و کهن در معماری ایران و حاصل شناخت معماران ایرانی نسبت به علم هندسه و ریاضیات پیشرفته است.

باززنده سازی این الگو مستلزم شناخت کافی نسبت به تمامی ابعاد موضوع نظیر گونه شناسی، شناخت ویژگیهای هندسی، ساختاری و اجرایی آن است.

همچنین، نوعی پوشش است متشکل از تیر طاق هایی با قوس معین که تحت قواعد هندسی ویژه ای همدیگر را قطع میکنند.

چرا کاربندی؟

مسئله انتقال سطح مربع شکل به دایره یکی از مسائل مهم ساختمانی در تاریخ معماری جهان است.
از جمله مصادیق نمود این مسئله الگوی ساختمانی گنبدخانه است.”

در معماری ایران قبل از دوره اسالمی تاکنون این الگو مورد استفاده می باشد.

همچنین این الگو از اولین نمونه های جسورانه و با شکوهی چون کاخ بزرگ شاپور و تالار تشریفات آن با گنبدی شلجمی می باشد.
چارطاقی ها نیز از دیگر مصادیق بارز این الگو می باشند.

گنبدخانه در دوران اسالمی جایگاه شاخصی یافت و در روزگار سلجوقیان به یکی از عناصر اصلی مساجد ایرانی مبدل شد.

الگوی ساختمانی گنبدخانه در معماری ایرانی به سه ناحیه متمایز از یکدیگر قابل تفکیک است: منطقه چهار گوش، منطقه انتقالی، گنبد.

این الگوی ساختمانی به دلیل کثرت استفاده توسعه فراوانی یافت.
و به تبع آن ناحیه انتقالی نیز تنوع بسیاری پیدا نمود و روشهای متعددی در این ناحیه انتقالی ابداع شد.

از جمله این شیوه های انتقالی میتوان به ترمبه تخت، ترومبه، پتکانه، مقرنس، دمغازه، سکنج، طاقبندی و کاربندی اشاره کرد.

پیشرفته ترین شیوه انتقالی و حاصل در این میان کاربندی شناخت معماران ایرانی نسبت به علم هندسه و ریاضیات پیشرفته است.

گونه شناسی کاربندی:

بر اساس مطالعات و بررسی های صورت گرفته در اسناد و کتب معماری و مشاهدات میدانی :
مصادیق واقعی،کاربندی به دو شاخه ساده و غیر ساده قابل تقسیم است.

ساده:  دوران تنها یک نوع تیر طاق حول محیط دایره ایجاد می شود.

خود به دو شاخه رسمی (قالب شاقولی) و سرسفت (قالب غیر شاقولی) تقسیم می شود.

غیرساده: به پنج دسته، پرور، سوار، دو چفدی، گسترش و درونزا تقسیم شده اند.
برگرفته از: نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی