آزمون های آنلاین دکتری
نام آزمون لینک ورود به آزمون
آزمون جامع شماره دو درس طراحی الگوریتم دکتر احسانی ورود به صفحه آزمون
آزمون جامع شماره یک درس طراحی الگوریتم دکتر احسانی ورود به صفحه آزمون
آزمون مرحله چهار درس طراحی الگوریتم دکتر احسانی ورود به صفحه آزمون
آزمون مرحله سه درس طراحی الگوریتم دکتر احسانی ورود به صفحه آزمون
آزمون مرحله دو درس طراحی الگوریتم دکتر احسانی ورود به صفحه آزمون
آزمون مرحله یک درس طراحی الگوریتم دکتر احسانی ورود به صفحه آزمون
آزمون جامعه دوم درس خط مشی گذاری دولتی دکتر وثوقی ورود به صفحه آزمون
آزمون جامعه اول درس خط مشی گذاری دولتی دکتر وثوقی ورود به صفحه آزمون
آزمون مرحله سوم درس خطی مشی گذاری دولتی دکتر وثوقی ورود به صفحه آزمون
آزمون مرحله سوم درس خطی مشی گذاری دولتی دکتر وثوقی ورود به صفحه آزمون
آزمون مرحله دوم درس خطی مشی گذاری دولتی دکتر وثوقی ورود به صفحه آزمون
آزمون مرحله اول درس خطی مشی گذاری دولتی دکتر وثوقی ورود به صفحه آزمون
آزمون سری دوم زبان عمومی دکتری ورود به صفحه آزمون
آزمون جامع مرحله یک عمران گرایش سازه ورود به صفحه آزمون
آزمون زبان شناسی استاد طوسی ورود به صفحه آزمون
آزمون جامع مرحله اول الکتروشیمی تجزیه استاد فراهانی ورود به صفحه آزمون
آزمون جامع مرحله دوم حقوق جزای عمومی استاد خاتون دهی ورود به صفحه آزمون
آزمون جامع مرحله دوم فیزیولوژی ورزشی دکتر اسکندری ورود به صفحه آزمون
آزمون شماره یک درس شیمی تجزیه دکتری خانم شیرزاد ورود به صفحه آزمون
آزمون جامع شماره یک مدیریت ورزشی دکتر توکلی ورود به صفحه آزمون
آزمون جامع شماره یک رشته فلسفه کلام استاد عزیزی ورود به صفحه آزمون
آزمون های مفاهیم اساسی جامعه شناسی دکتر خشنود ورود به صفحه آزمون
آزمون فیزیولوژی ورزشی ورود به صفحه آزمون
آزمون حقوق جزای عمومی ورود به صفحه آزمون
آزمون های نظریه جامعه شناسی دکتر خشنود ورود به صفحه آزمون
آزمون طراحی سیستم دکتر گل محمدی ورود به صفحه آزمون
آزمون تعیین سطح دکتری ورود به صفحه آزمون
آزمون تعیین سطح فیزیک ورود به صفحه آزمون
آزمون ادبیات دکتری ورود به صفحه آزمون
آزمون زبان عمومی ورود به صفحه آزمون
آزمون ادبیات دکتری ورود به صفحه آزمون