نظر به اهمیت روزافزون زبان انگلیسی در انجام مبادلات علمی و سیاسی و تجاری و روزمره در سطوح داخلی و خارجی، آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به یکی از ضروریات زندگی امروز بدل شده است. آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزشی مدارس ایران بنابه ضعف هایی که دارد، افراد و یادگیرندگان را به یادگیری از طریق موسسات علمی غیرانتفاعی و غیردولتی ترغیب می نماید. در این بین موسسه خوارزمی نیز بنابه مسئولیت ذاتی خود که آموزش است توجه ویژه ای به بحث آموزش زبان دارد.

فعالیت های که این گروه انجام خواهد داد:

  • برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی عمومی در سطوح دبیرستان، کارشناسی ارشد و دکتری کلیه رشته ها
  • برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی آزمون های زبان انگلیسی اعم از MSRT, TOEFL, TOLIMO, EPT, GRE
  • برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی رشته های تخصصی از قبیل زبان انگلیسی رشته های حقوق، مدیریت، روانشناسی، حسابداری، فنی و مهندسی

برگزاری دوره های آموزش رشته های زیرگروه زبان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های:

  • آموزش زبان انگلیسی
  • مترجمی زبان انگلیسی
  • زبان و ادبیات انگلیسی
  • زبان شناسی همگانی و کلیه گرایش های آن