زمان مطالعه , مدیریت زمان مطالعه , مدیریت اثربخش , تکالیف مدرسه

منظور از مدیریت زمان مطالعه چیست؟

موسسه خوارزمی مسئله زمان مطالعه را شرح می دهد.

مدیریت زمان چیست؟

مدیریت زمان در همان شروع مطالعه اهمیت می یابد. ابتدا، شما می بایست مدت زمانی را که می توانید به مطالعه اختصاص دهید، تعیین نمائید.

برای شناسایی مدت زمان لازم برای مطالعه، ابتدا تعداد کلاس ثبت نام شده، عادت های مطالعه آزاد، و اهداف بلندمدت تحصیلاتی خود را مشخص نمائید. به اعتقاد محققان، اختصاص ۶ تا ۸ ساعت برای مطالعه دروس مناسب می باشد. این در حالی است که برخی از محققان، آمار ۳ تا ۴ ساعت را اعلام نموده اند.

مراحل مدیریت اثربخش زمان مطالعه :

با مدیریت زمان، شما چگونگی برقراری تعادل بین زندگی شخصی و تکالیف مدرسه را خواهید آموخت.

  1. تدوین و ارائه برنامه مطالعه دقیق
  2. اولویت بندی تکالیف
  3. مقابله با فریب خوردن جهت عدم رعایت برنامه زمانی مشخص شده
  4. یافتن یک محیط مطالعه سازنده
  5. حفظ سازمان دهی تان

 

برگرفته از: Intelligent